I korthet

MW Groups desinficeringstjänst har ett brett användningsområde och kan stötta verksamheter på olika sätt.

Tjänsten kan nyttjas för att förädla en egen produkt eller tjänst t.ex. om man vill kunna garantera sina kunder en smittfri miljö vid transporter i taxi, flyg eller andra färdmedel. Tjänsten kan även nyttjas för att desinficera antikviteter eller känsliga föremål då väteperoxid inte verkar oxiderande eller nedbrytande. Vid extrema situationer som vid naturkatastrofer, vid omfattande sjukdomsutbrott eller vid terrorhandlingar med biologiska medel så kan plötsliga och väldigt omfattande behov uppstå där samlad kapacitet från flera system måste nyttjas för att få kontroll på situationen eller stötta resurser i att lösa sin uppgift.

Baserat på det faktum att förutsättningar och behov kan variera så erbjuder MW Group tjänsten i tre olika nivåer.Dolda hälsofaror finns naturligt i vår omgivning

I vår vardag så exponeras vi för en lång rad saker som kan påverka vår hälsa på olika sätt. Vi använder utrustning i våra arbeten, vi berör ytor på bussar och i olika offentliga miljöer men vi kommer också indirekt kontakt med ämnen genom ventilationen i flygplan, byggnader eller födoämnen som varit i kontakt med förvaringslösningar såsom kylar eller containers under transporter. De flesta organiska organismer som vi exponeras för är helt harmlösa för de flesta av oss medan vissa organismer (virus, bakterier och svampar) kan påverka oss på olika sätt beroende på kön, ålder och hälsotillstånd. Mögelsporer kan ge allergiska besvär vid inandning eller om vi får i oss det via födan. Virus kan påverka oss så att vi blir sjuka och kan även ge vidare ekonomisk påverkan om hela arbetslag eller arbetsplatser blir sjuka.

Vi kommer aldrig att kunna skydda oss mot alla skadliga organismer, men genom att planera och strukturerat jobba för renare miljöer och ha en beredskap för att snabbt kunna agera när vi konstaterar smittspridning kommer vi att skapa trygghet och robusthet i den enskilda verksamheten, organisationen och samhället.

Mobilitet, flexibilitet och effektivitet

MW Group använder ett desinficeringssystem som i grunden är utvecklat efter de krav som finska Försvarsmakten ställer på mobilitet, handhavande och tillförlitlighet. Systemet är skalbart och lämpar sig för så väl små insatser i fordon, enskilda lokaler och utrymmen med känslig elektronik som för större komplexa utrymmen som flygplan, tåg, hangarer eller mässhallar. Då systemet är utvecklat för effektiv användning oberoende av miljö och situation så kan

MW Group leverera desinficeringstjänsten till kunder både nationellt och internationellt med en beredskap anpassad till våra kunders behov och verksamheter.

MW Group använder väteperoxid med hög koncentration vid varje insats, där förloppet av varje insats övervakas via en mobil datapanel kopplat till systemet via ett skyddat trådlöst nätverk. Operatörerna kan via datapanelen i realtid följa systemets nivåer av väteperoxid, omgivningens temperatur, luftens mättnad och luftfuktighet i syfte att säkerställa ett fullgott resultat. Utöver den digitala monitoreringen så används kemiska indikatorer vid varje insats. Indikatorerna placeras ut av operatörerna på platser som bedöms svåråtkomliga för gasen som systemet producerar. På så sätt kan okulär kontroll ske under och efter processen i syfte att säkerställa att alla delar av utrymmet blivit exponerade med rätt koncentration.En lösning för varje tillfälle och verksamhet

Våra desinficeringstjänster


Quick Reaction Disinfection (QRD)

Tjänsten QRD innebär att MW Group tar ett helhetsansvar vid plötsligt uppkomna behov. MW Group utarbetar inom ramen för detta avrop en handlingsplan baserat på läge och uppgift. Utifrån handlingsplanen så tilldelar MW Group resurser och system i tillräcklig mängd, etablerar samverkanspunkter, alla kringtjänster såsom säkerhet, underhåll, logistik, tillstånd, leveransavtal avseende förnödenheter etcetera kopplat till desinficeringstjänsten.

QRD är anpassad för stora insatser vid till exempel utbrott av epidemier, vid naturkatastrofer eller liknande.

Tjänsten avropas när incidenten eller situationen uppkommit och är en premiumtjänst som kräver ett etablerat ramavtal där avtalsparterna redan innan etablerat beredskapsplaner för att snabbt kunna aktiveras.

Disinfection Readiness on Demand (DRD)

Tjänsten DRD innebär att MW Group lagerhåller desinficeringskapacitet utifrån en avtalad nivå och med en avtal beredskapsnivå. Tjänsten lämpar sig väl för myndigheter, kommuner, offentlig sektor med flera då flera instanser kan dela på samma resurser och man slipper på det sätter investera i utrustning som inte brukas dagligen samt att man hela tiden säkerställer att man har kompetens tillgänglig när det behövs. Utöver detta bereds man som kund även tillgång till MW Group samlade kompetens inom desinficering och organiserande av saneringsinsatser.

DRD är anpassad för samhällsberedskap där desinficeringstjänsten blir en tillgång för civilförsvar och totalförsvaret där investeringen i förmåga delas mellan funktioner.

Tjänsten tecknas under en längre tidperiod där priset varierar på den desinficeringskapacitet som skall vara tillgänglig för avrop, geografiskt område samt vilken beredskapsnivå som skall appliceras.

Situationally Based Disinfection (SBD)

Tjänsten SBD är situationsbaserad och anpassas utifrån våra kunders behov. Tjänsten levereras genom att personal från MW Group samlar in en beskrivning på vad som skall desinficeras, vad syftet är (vad är det man avser bekämpa) och när man vill att det skall genomföras. Utifrån detta analysera MW Group vilken uppsättning som är lämpligast för full effekt och detta presenteras sedan som ett affärsförslag. Efter avrop av tjänsten så tilldelar MW Group en insatsledare samt operatörer och utrustning. MW Group rapportera löpande progress i leveransen och kunden erhåller en slutrapport efter genomför leverans.

Tjänsten kräver inget tecknat avtal, det ropas av i ett klassiskt affärsförslagsförfarande.Kontakta oss


Vill du veta mer, boka ett möte med en av våra Account Managers eller skicka ett mail till contact@mwgroup.se