Strategic Advice

Vi vet att bra beslut tas baserad på korrekt information i rätt tid. Med vår expertis som grund stödjer vi våra kunders utveckling genom att understödja deras beslutsfattande baserat på korrekt information i rätt tid.


Utveckling, konsultation och beslutsstöd

På MW Group har vi erfarenheten och expertisen att arbeta med frågor som rör strategi och system.

Vi har en hög förmåga att inhämta och bearbeta information, internt och externt, till handlingsbart beslutsunderlag.

Vår delade bakgrund från både försvar och civil verksamhet ger oss särskilda kunskaper och erfarenheter som vi använder i vår rådgivning för industrins samhällsviktiga funktioner.

Vi sätter samman kundspecifika team där vi skapar rätt beslutsunderlag i rätt tid.
Med vår expertis är målet att stödja våra kunder till utveckling och med att fatta beslut på rätt information.

Ansvarig tjänsteområde Strategic Advice

Freddy Jönsson Hanberg
freddy.jonsson.hanberg@mwgroup.se

Freddy har en bakgrund som reservofficer i Försvarsmakten i 30 år och har under senare år let vår rådgivning till Försvarsmaktens Högkvarter på logistik- och försörjningsområdet. Freddy har också varit rådgivare till Sveriges största företag i frågor som rör globala geostrategiska förändringar. Han har också skrivit ett stort antal artiklar i bl a Dagens industri, Svenska Dagbladet och han skriver också för Kungliga Krigsvetenskapsakademin och Kungliga Örlogsmannasällskapet.


Konsultation

Vi erbjuder våra kunder konsultation av specialister, projektledare och chefer med fokus på materielsystem, kommunikationssystem, ledningssystem, infrastruktur, underhåll, säkerhetsskydd och ILS.

Logistiksäkerhet

Vi stöttar våra kunder med rådgivning och förståelse för hur försörjningskedjor hänger samman med den totala säkerheten för verksamheter.

Totalförsvarsrådgivning

Med lång erfarenhet, djup i brukarförståelse på alla organisatoriska nivåer och förståelse för det moderna samhällets totalförsvar rådger vi och utvecklar civila verksamheters beredskap.

Kontinuitetsplanering

Vi stöttar såväl privata som offentliga organisationer med robust kontinuitetsplanering väl avvägda för respektive organisations behov och storlek.Vi erbjuder tjänster för ett starkare samhälle

MW Group levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner. Våra kunder verkar huvudsakligen inom försvars-, säkerhets- och industrisektorn. Vi utför våra tjänster såväl på vår hemmamarknad i Norden som internationellt och i högriskmiljöer.


Läs mer om hur vi hjälper företag och organisationer inom: